Vedtægter

 • 1

Klubben er stiftet 31. oktober 1990, og har navnet Hedehusene/Fløng MTB Klub, HFMK.

Klubben har hjemsted i Fløng.

 • 2

Klubbens formål er at samle klubbens medlemmer omkring Mountainbike aktiviteter af såvel idræts- og friluftsmæssig karakter som mere selskabelig art med henblik på at fremme og udbrede interessen for mountainbike, samt at vedligeholde og udbygge mountainbikespor i de omkringliggende områder.

Klubben kan være medlem af Danmarks Cykle Union, D.C.U. og DGI

 • 3

Enhver person kan skriftligt anmode om optagelse i HFMK. Ved optagelsen, der skal bekræftes skriftligt af bestyrelsen, betales et kontingent for ansøgningsåret, hvorefter medlemskab er gyldigt.

Da kommunikation med medlemmerne er baseret på adresse, mobil og mail, er det enkelte medlem pligtig til sende evt. opdateringer til kasseren.

Gæster er velkomne til at køre med og deltage i vore aktiviteter. Det forventes, at de opretter et medlemskab efter at have deltaget ca. 3 gange.

 • 4

Indskud og kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Ved manglende betaling af det opkrævede kontingent og 1 efterfølgende påmindelse slettes medlemmet 8 dage efter påmindelsen, hvis kontingentet stadig ikke er betalt. Ved fornyet indmeldelse betales tidligere restancer, nyt kontingent og et administrativt gebyr på 100 kr.

Kontingentet forfalder forud.

 • 5

Æresmedlemmer kan udnævnes ved en ordinær generalforsamling, dog kun efter indstilling fra bestyrelsen.

 • 6

Udmeldelse af HFMK skal ske skriftligt, senest d. 01.12. med virkning fra førstkommende 01.01., til HFMK’s kasserer.

Bestyrelsen kan suspendere/ekskludere medlemmer, hvis adfærd skader HFMK. Suspendering/ekskludering skal behandles og føres til protokols på et bestyrelsesmøde, og skal være tiltrådt af en enig bestyrelse.

Den suspenderede/ekskluderede har ret til at være tilstede, så længe sagen behandles.

 • 7

Generalforsamlingen er HFMK’s højeste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog undtagen opløsning af klubben, der kræver 2/3 af medlemmernes tilstedeværelse, samt deres flertal for opløsningen.

 • 8

HFMK’s ordinære generalforsamling afholdes mellem d. 01 og 15. februar.

Indvarslingen skal ske senest 14 dage forinden vedlagt dagsorden.

Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren 14 dage før generalforsamlingen.

Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være HFMK’s bestyrelse i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 • 9

Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 15 år.

Hvert medlem har een stemme, der kun kan afgives ved personligt fremmøde.

 • 10

På generalforsamlingen vælges ved håndsoprækning en  dirigent, der leder mødet og sagernes behandling i overensstemmelse med HFMK’s love.

Referat af generalforsamlingen skal godkendes og underskrives af dirigenten samt bestyrelsen og offentliggøres for medlemmerne.

 • 11

På generalforsamlingen sker alle afstemninger ved håndsoprækning såfremt ingen forlanger skriftlig afstemning.

Opstilles flere kandidater til et mandat, skal afstemning foregå skriftligt.

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

 • 12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller et flertal af denne, finder det formålstjenligt, eller når 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af forhandlingsemne samt begrundelse herfor.

Disse 20% af medlemmerne skal være  tilstede på den indvarslede generalforsamling. Er de ikke det, er generalforsamlingen ugyldig.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage fra begæringens fremsættelse, og skriftlig indkaldelse bilagt dagsorden skal ske senest 8 dage før afholdelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af HFMK’s medlemmer er tilstede, i modsat fald skal der snarest indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de  fremmødtes antal.

 • 13

Klubben ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 personer:

 1. Formanden, som er HFMK’s øverste repræsentant i alle anliggender.
 2. Næstformanden/sekretæren som træder i formandens sted ved dennes forfald, samt varetager alle anliggender vedr. de kommunale instanser. Personen varetager HFMK´s korrespondance.
 3. Kassereren, der fører HFMK’s regnskab og varetager medlemskartoteket vedr. ind- og udmeldelser, kontingentopkrævning, restancer o. lign.
 4. 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 rytterrepræsentant.

Herudover vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsessuppleanten deltager med taleret – men uden stemmeret i bestyrelsens arbejde.

Rytterrepræsentanten er pligtig til, såfremt rytterne ønsker det, at afholde fællesmøde med disse og forelægge de på mødet fremkomne synspunkter på førstkommende bestyrelsesmøde. Rytterrepræsentanten deltager med taleret – men uden stemmeret – i bestyrelsens arbejde.

 • 14

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der på valgtidspunktet er fyldt 18 år og har været medlem af klubben i de seneste 6 måneder.

Formanden (på lige årstal) og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Revisor (på lige årstal) og revisorsuppleant (på ulige årstal) vælges for 2 år – bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen opgavemæssigt.

 • 15

Bestyrelsen er berettiget til at overdrage specielle opgaver til medlemmerne, ligesom den kan antage assistance af forskellig art.

 • 16

Bestyrelsesmøder sammenkaldes med 5 dages varsel af formanden, når denne finder anledning dertil, eller på skriftlig begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer, med angivelse af forhandlingsemne.

Bestyrelsen er dog forpligtet til at afholde møde mindst 1 gang i kvartalet.

Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde at stemmelighed giver formandens stemme udslaget.

Alle generelle beslutninger, truffet på bestyrelsesmøderne, skal  meddeles HFMK’s medlemmer ved opslag i klublokalet eller ved notits på elektronisk medie.

 • 17

Klubbens regnskabsperiode går fra 1. januar til 31. december. Ethvert  beløb, der ikke er nødvendig til klubbens og klublokalernes drift , skal indsættes på klubbens bankkonto. Klubben er økonomisk selvstændig og hæfter ikke for tilknyttede afdelinger/klubber.

 • 18

Revision af regnskaberne skal finde sted en gang om året. De valgte kan på eget initiativ, og skal på bestyrelsens anmodning foretage revision, når de finder anledning hertil, dog senest 8 dage efter anmodningen.

 • 19

Bestyrelsen fastsætter hvert år aktiviteter som klubture, konditionstræning m.m.. Disse arrangeres af bestyrelsen, eller af dennes engagerede eksperter, dog skal oplæg m.v. være forelagt og godkendt af bestyrelsen.

 • 20

Bestyrelsen udbetaler efter eget skøn tilskud til klubbens medlemmer, i det omfang det skønnes sportsligt berettiget, og klubbens økonomi tillader det.

 • 21

Når antallet af betalende medlemmer er under 10, betragtes klubben som opløst, og de af klubben ejede midler, formue og ejendele, skal anvendes til gavn for idrætten i Høje-Taastrup kommune.

Denne udgave er opdateret med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 8. Juni 2021.

HFMK’s bestyrelse.

Klublokaler:

Hedehusene/Fløng MTB Klub

Fløng Byvej 12

2640 Hedehusene.