Her vil fremgå informationer og referat fra HFMK’s bestyrelsesmøder, samt generalforsamling.


Referat af ordinær generalforsamling i HFMK, 12-4-2022 kl. 19:00 til 20:30, afholdt i klubbens lokaler på Fløng Byvej.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserens beretning
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Valg af dirigent:

Carsten Andersen blev valgt som dirigent. Herefter overtog dirigenten styringen, og kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gik herefter over til den officielle dagsorden.

Formandens beretning:

Bagudrettet:

 • Coronaen har gjort at vores forenings år har været lidt forskudt, på grund af nedlukning og smittespredning. Dette skulle nu være overstået, og vi vil være i stand til at få den gamle normalitet tilbage. Der har været enkelte turer ud af huset på Søndage,og en weekendtur til Bjerge Skov og Silkeborg
 • Vi er som klub er blevet en del af MTB hedeland. Dette er en sammenslutning der består af Tune, Vindinge RMK og os. Ud over disse deltager IS-hedeland via Tina Vest. Formålet med denne sammenslutning er at etablere et top-klasse spor i Hedeland. Arbejdet er allerede godt i gang, og hermed tak til alle dem der indtil nu har gjort et godt stykke arbejde med etableringen. Arbejdet vil strække sig over flere år fremad, så der er rig mulighed for at deltage i udvikling af spor og vedligehold af spor. Hermed en opfordring til Klubbens medlemmer om at deltage i dette sporarbejde.

Fremadrettet:

 • Vi skal have vores søndagsture ud af huset systematiseret lidt mere, og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne lægge op til en række datoer og turer.
 • Vi skal have genstartet vores turer til udlandet igen. Der allerede tanker i gang, men ikke noget endeligt koncept endnu. Bestyrelse vil komme med et oplæg til en tur i 2023.
 • Høje-Taastrup kommune har besluttet at bruge vores nuværende klubhus til andet formål, og vi skal derfor flytte.

Bestyrelsen har givet en række krav til nye lokaler, og disse er blevet imødekommet. Vi har fået lokaler under Charlottehallen (ved Charlotteskolen) Vi forventer at flytningen sker før sommerferien, men datoen kendes ikke endnu.

Disse lokaler er en midlertidig løsning, men hvor mange år vi skal være der kendes ikke endnu.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Kasserens beretning:

Kasseren meddelte at Regnskabet var behørigt revideret, og dette blev bekræftet af revisoren, samt at det har været tilgængeligt før Generalforsamlingen.

Regnskabets hovedtal blev gennemgået, og budgettet for 2022 blev overordnet gennemgået. Det var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt ved applaus.

Valg til Bestyrelse:

På valg:

 • Formand Flemming Baldus
 • Medlem Jesper Sørensen
 • Revisor Carsten Andersen
 • Revisor suppleant Carsten Dam
 • Rytterrepræsentant Rony Benattia
 • Bestyrelses suppleant Lars Skovlyk

Alle modtog genvalg uden modkandidater.

Indkommende forslag:

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag, og derfor blev punktet lukket.

Eventuelt:

Ingen emner til diskussion under eventuelt.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen med et ’Tak for god ro og orden’.

Notater fra bestyrelsesmøde i HFMK 6-9-2021

Emner til Behandling:

 • Samarbejde med Sporlaug og Paraplyforeningen MTB Hedeland
 • GDPR og CPR regler
 • Turer ud af huset
 • Nogle nye billeder hvor vi er i klubtøj
 • Festligheder, Nu må vi igen
 • Andet

Samarbejde med Sporlaug og Paraplyforeningen MTB Hedeland:

Vi har presset på i mange år for at få lovlige spor i Hedeland, så vi samarbejder alt det vi kan med MTB Hedeland. Vi er dog begrænset i at vi er en lille klub med få medlemmer, så vi kan ikke støtte med Økonomi i samme størelsesorden som Vindinge og Roskilde (Roskilde har doneret 20.000,-). Vi har i bestyrelsen besluttet at vi donerer et beløb svarende til 100 kr pr medlem, hvilket svarer til det ca 3.500,-. Målt pr medlem er det det ca det samme som Roskilde har doneret. Yderligt vil vi gerne stille vores Klublokale til rådighed for bestyrelsesmøder og lignende for MTB hedeland. (der vil altid være deltagere fra HFMK i disse møder) og sidst men ikke mindst skal vi også ud og lave spor….

GDPR og CPR.

Den måde vi håndterer fortrolige oplysninger i dag, lever op til de regler der er sat og kommunikeret fra kommunen

Turer ud af huset:

Vi skal have genoptager vores koncept med at have en turdag om måneden. Vi Har aftalt i bestyrelsen, at vi prøver at finde spor hvor vi ikke har været før. Kriterierne er:

 • De skal ligge i fornuftig køreafstand (på Sjælland)
 • De skal have en længde og Wauw effekt, så de er kørerturen værd

Freddy arranger første tur 26-9-2021. Flere informationer i nær fremtid.

Nye billeder hvor vi er i klubtøj:

Vi trænger til nye billeder på de sociale medier, hvor vi viser vores klubtøj og sponsormærker. Der skal aftales en dag hvor vi Indkalder til træning i det samme klubtøj alle mand, og dem der ikke har tøjet på er så ikke en del af fotoserien den dag. Der forsøges at blive arrangeret sammen med den næste tur ud af huset. Flere informationer i nær fremtid.

Festligheder:

Nu må vi feste igen. Men det er rigtigt svært at få presset noget ind i kalenderen dette efterår. Vi prøver at lægge lidt øl og grill ind i en tur ud af huset. Mere information i nær fremtid.

Andet:

Bestyrelsen undersøger hvad det koster at få en leverance mere af klubtøj, og hvad betingelser vil være. Formålet med dette er at forsøge at tilbyde klubtøj til de medlemmer der kunne ønske det. Bestyrelsen vender tilbage når der er nyt i sagen.

…….ellers følg med på FB

Ordinær Generalforsamling 8/6-2021.

Ordinær generalforsamling har været udskudt på grund af Corinarestriktioner. Ifølge vedtægter skulle den have været afholdt i Februar måned.

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuser og 13 medlemmer var tilstede.

Carsten Andersen blev valgt til dirigent. Kunne konstatere GF var korrekt og rettidigt indkaldt og dagsorden var ifølge vedtægterne.

Formandens beretning v. Jesper Sørensen; Hovedpunkter

2020 var året præget af covid 19 og dermed nedlukning af HFMKs aktiviteter,

Så den har stået på hjemme / selvtræning meget af året, men vi nåede at komme en tur til Silkeborg 2/4-10 – 2020. Der blev ikke afholdt  fysiske møder  i året.

Kasserens beretning v. John Borelli; Hovedpunkter

Kasseren fremlagde det udsendte og reviderede regnskab, samt budget for 2021. og svarede på enkelte spørgsmål.

Regnskabet og budgettet blev godkendt.

Valg til Bestyrelse

På valg var:

Næstformand Freddy Saxe (modtager genvalg)

Kasser John Borelli (modtager ikke genvalg) Bo Zachariasen blev enstemmigt valgt

Bestyrelsesmedlem Ivan Wilhelmsen (modtager genvalg)

Bestyrelses suppleant Thomas Mikkelsen (modtager ikke genvalg) Lars Skovlyk blev enstemmigt valgt

Revisor, vacant efter Bo Zachariasen. Carsten Andersen blev enstemmigt valgt

Rytterrepresentant Rony Benattia (Modtager genvalg)

Revisor suppleant vacant. Carsten Dam blev enstemmigt valgt

Yderligt blev det efter Jesper Sørensens eget ønske, vedtaget på Generalforsamlingen at han træder tilbage fra formandsposten og Flemming Baldus overtager.

Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand , Flemming Baldus .

Næstformand Freddy saxe.

Kasser Bo Zachariassen.

Sekretær Ivan Wilhelmsen

Bestyrelses medlem Jesper Sørensen

Rytter representant Rony Benattia

Revisor Carsten Andersen

Suppleanter

Bestyrelse Lars Skovlyk

Revision Carsten Dam

Indkommende forslag:

Der var en forslag fremsat af bestyrelses:

Forslag til ændring af vedtægternes  formålsparagraf, således at sporbygning og vedligehold er en del af formålet,  samt at den sociale vinkel blev tydeliggjort.

Forslaget blev vedtaget, og  bliver skrevet ind i Vedtægterne

Eventuelt:

John Borelli blev udnævnt til Æresmedlem af HFMK.

Begrundelsen er følgende:

John har  siden klubbens start, som han selv deltog aktivt i ( har medlemsnummer 1), og frem til nu arbejdet ihærdigt for klubben som kasser og som kontaktperson over for offentlig myndigheder. Dette er en periode på 31 år hvor John har passet regnskabet og været en engageret og yderst loyal repræsentant for HFMK.

Vi Takker hermed John for han store arbejde. Generalforsamlingen takker med stående klapsalver.

Herefter slutter en officielle del.

Bestyrelsen takker for god ro og orden

XXXXXXXXXXXXXXXXX ældre XXXXXXXXXXXXXXXX

Bestyrelsesmøde HFMK 21/9-20 i klubhuset

Bestyrelsen havde inviteret en repræsentant fra DGI

Der kom flere gode indspark til bestyrelsen om hvad DGI

kan hjælpe med og hvordan. Bestyrelsen arbejder videre

med det …info kommer løbende.

VI havde også en god snak om mulighederne i Hedeland

GENERALFORSAMLING I HFMK12-2-2020 kl 19:00 i klubhuset

25 fremmødte medlemmer ud af 37 betalende medlemmer

Velkommen ved Jesper.

Bestyrelsens forslag til ordstyre: Carsten. Blev vedtaget.

Ordstyrer tog over og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. herefter gennemgang af dagsordenen for aftenen, der var en mindre ændring i forhold til den oprindelige udsendte, men denne ændring blev vedtaget.

 1. Formandens beretning ved Jesper:
  Året 2019 blev gennemgået på overordnet niveau på både godt og ondt.
  Årets faste fester var blevet gennemført, og der var en lille opsang til manglende hjælp til oprydningen efterfølgende.
  Der har været afholdt spordage. I denne forbindelse kunne vi godt ønske et bedre fremmøde.

  Ture ud af huset
  Der blev fremsat datoer for de næste arrangementer,

 • Tur til Tjekkiet   aflyst
 • sommerfest aflyst
 • efterårstur i DK Fredag 2 oktober til Søndag 4 oktober
 • Søndag den 11 Oktober er der grillpølser og hygge efter træning

Bestyrelsen vil genoptage turleder roller i stil med hvad har været brugt tidligere og med et ønsket om et godt år 2020.

Formandens beretning blev vedtaget uden kommentarer.

2. Kasserens beretning ved John

Årets regnskab blev forelagt generalforsamlingen, og gennemgået af John. I år var regnskabet udvidet med et budget for hovedtallene

Regnskabet og budget vil blive vedlagt dette referat.

Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer

3. Valg til bestyrelse:

På valg:

 • Formand: Jesper Sørensen, genvalgt uden modkandidater.
 • Bestyrelsesmedlem: Flemming Baldus, Genvalgt uden modkandidater.
 • Vakant bestyrelsespost: Ivan Vilhelmsen foreslået af bestyrelsen blev valgt uden modkandidater (for 1 år)
 • Bestyrelssupleant: Foreslået Thomas Mikkelsen, blev valgt uden modkandidater (for 1 år)
 • Revisor: Bo Zakariasen, genvalgt uden modkandidater
 • Rytterrepræsentant: Rony Benattia, genvalgt uden modkandidater

4.  Indkommende forslag:

 1. Forslag fra Boye: Klip forslaget ind her…… forslaget blev vedtaget sammen med forslag nr. 2.
 2. Forslag fra Boye: Klip forslaget ind her ….. Forslaget blev vedtaget sammen med forslag nr. 1.
 3. Forslag fra Boye: Klip forslaget ind her ….. Forslaget blev modificeret under diskussionen, så det der blev vedtaget var at bestyrelsen udvalgte 2 løb som forlag til deltagelse, og efterfølgende ville klubben forestå et mindre traktement.
 4. Forslag fra Boye: Klip forslaget ind her …. det blev vedtaget at bestyrelsen skulle lave et årshjul for de faste aktiviteter.
 5. Forslag fra Johnny: Klip forslaget ind her i en modificeret udgave…. ved afstemning blev det vedtaget at kontingentet skulle være uændret.
 1. Eventuelt:

Flittigheds præmierne blev uddelt:

Rune på en suveren førsteplads (7664,45 km)

Svend på en ligeså suveren andenplads (3454,23 km)

og en trøstepræmie til Baldus (2575,77 km)

Bestyrelsen takker for god ro og orden


Regnskab, HFMK 2019:
HFMK regnskab 2019 – budget 2020


HFMK      bestyrelsesmøde  2-9-2019

Kort ref:

Deltagere:

Rony, Freddy, Ivan, Baldus og Jesper

Gæst: Henrik Stricker

Punkter fra mødet

 • Opdatering af HFMKs hjemmeside er overdraget fra Henrik til Bestyrelsen
 • HFMK har fået en opgave i at lave rutekort over vores spor i Hedeland. Dette vil blive gjort over de næste par weekender ved at vi tracker med vores GPS’er. Resultatet afleveres til H2 der formidler det videre til Hedelands Sporlaug
 • Siden vi meldte os ind i DGI har vi ikke set aktivitet omkring dette. Bestyrelse overvejer om vi skal promovere de kurser og andet de udbyder
 • Datoer for Klub rengøring inde og ude, samt spordage er skrevet på den hvide tavle på første sal.
 • Bestyrelsen har besluttet at vi laver ’ 10 gode regler’ for HFMK når vi køre i klub regi, for at bidrage til en god forståelse mellem HFMK og andre brugere af den natur vi færdes i. Baldus laver et udkast

Bestyrelsen

12/02/19 – Generalforsamling HFMK.

GENERALFORSAMLING I HFMK.
Tirsdag d. 12/2-2019.

Fremmødte medlemmer 32 Personer.
Carsten Andersen modtog valg til ordstyrer .

Formandens beretning.
2018 starter vanligt med julefrokost , fest og ballade
Der har være div søndags ture , som fortsætter. 1 søndag i md.
Den årlige Harzen tur og en Jyllands tur, også noget der kommer i 2019.
Siden sidste GF . Er der indkøbt 2 stk Thule cykelholdere til brug i klubben ,
Men kan også lånes af medlemmer , ved forespørgelsen af bestyrelse.

Vi har fået anlagt ny stor Terrasse i haven , med stor hjælp fra Boye og Søren H.
Stor Tak til dem , og alle der hjalp til
Også en Stor Tak til Svend der altid er med, hvor der mangler arbejdskraft ,

Tak til Simon for nye havemøbler .

Vedr DGI: Hfmk vil snarest blive indmeldt.

Søndags ture :der vil igen i 19 være turleder om søndagen , som vil blive opdelt i
Teknik træning, flere hold, osv.

Klub tøj: med stor arrangement fra Rony, er det lykkedes at få super lækkert
Kvalitets tøj til fordelagtig pris, stor Tak til Rony.
Og Tak til vores sponsorer:

JSTransport, v/jesper Sørgensen .
Cady Aqva Control. V/ Johnny Cady.
Tomra med hjælp fra Peter Jessen og hans chef

Kasseres beretning.
Regn skabet blev godkendt.

På valg til bestyrelse.
Næstformand. Fsj. Modtog genvalg,
Kasser, John Borelli, modtog valg .
Kamp valg mellem John og Boye . John blev valg med 20 mod 12 stemmer.
Bestyrelse suppleant.Ivan Wilhelmsen blev valgt.
Udmeldt JK.
Rytterrepræsentant. R.Benattia modtog genvalg.

Indkommende forslag.
1)
Boye Jacobsen forslår forhøjet kontingent.
Kontingent forhøjes med 100kr til ialt 400kr årligt.
Da det kan give mulighed for klub bidrag til bla . Foredrag ,Klubture,
Forslag vedtaget.

2)
Fsj forslår et 5 medlem i HFMK’s Bestyrelse.
Pga stort medlems fremgang og mere bestyrelses arb , vil det
Være en fordel i Best arb .
Forslag vedtaget.

Evt.
Spordage 16/3 , 8/6, 28/9 og 30/11- 2019.
Der vil på samme dage være oprydning/rengøring i klubhuset.

Turudvalg: claus Nordal , Thomas Bernert , Freddy .

Teknik træning v/ Rune Ryding.

Rune lægger selv planer og datoer.

Tak for en god GF og for 2018.
Bestyrelsen .

16/08/18 – Bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde 16/8-2018.

Deltagere: RB. JB. JS. FB. FJ.
Afbud: Jan Knudstrup.

(1)
Gaver.
Det blev vedtaget at der kan gives gaver svarende til et halvt kontingent (150kr) ved ekstraordinær tilfælde i klubregi.
Der skal altid være enighed i bestyrelsen herom.

(2)
JB kikker på muligheden for digital indmeldelse på info@Hfmk.dk

(3)
Det blev sagt på GF, at ved udlån af cykelholdere skal bestyrelsen have besked så vi ved hvor de er , måske en tavle på 1 sal.

(4)
Vedtægter opdateres med gældende bestyrelse. (Stricker)

(5)
Fremtidige sommerfester bliver med egenbetaling , med mindre der bliver tjent penge i klubben , F. eks.  X-Terra.

(6)
Klubben har ingen interesse i at være med i Forenings samarbejde .
Vi kan ikke mønstre interesserede medlemmer.

(7)
Næste bestyrelses møde onsdag d. 15/11-2018 Kl 19 i klubhuset.

17/05/18 – Bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde 17/5-2018
Deltagere:  . Jesper , jan , Baldus , Rony , Bo og Freddy.
Henrik Stricker var med pga. hans deltagelse i Hedelands møde .
Afbud: Ingen

Der blev talt om opdeling af søndags turene . Det er blevet bestemt at der vil være en styrmanden på følgende søndage.
D. 29/5 Baldus.
D. 27/5 jesper. *
D. 3/6 freddy.
D. 10/6 rony.
D. 17/6 bo.
D. 24/6 bix.
(*spordag)
De efterfølgende, aftales løbende.

Der er indkøbt 2 stk Thule cykelholdere T/4 cykler som er i klubben og kan lånes af klubbens medlemmer.

Der er indkøbt (af bix) 2 stk Thule cykelholdere til  4 stk. cykler, som kan lånes af klubbens medlemmer til klubture.

Henrik Stricker , informerede om det seneste hedelandsmøde.

Næste bestyrelses møde 18/8 -2018.

14/02/18 – Generalforsamling, Referat.

Referat af Generalforsamling onsdag d. 14/2-2018.

Der deltog 25 fremmødte medlemmer .

Ordstyrer var igen og med Bravur, Simon Krach.

Stemmetæller blev valgt Kim Ringsgard.

 

Formandens beretning.

2017 bød på en rigtig fin julefrokost , Der blev tjent 10,000kr på hjælp v/afholdelse af X-Terra løb april Md.

Det blev med stor succes afhold div  klub ture gennem året……..

Kasseres beretning .

der er et overskud i klubben , som blev godkendt på medlemmerne.

 

 

På valg i år

Formand   Jesper Sørgensen  modtog genvalg.

Bestyrelse’s suppleant Jan Knudstrup (ny i bestyrelsen)( kampvalg med Henrik Stricker) Bestyrelses medlem Flemming Baldus modtog genvalg .

Rytter repræsentant Rony Benattia modtog genvalg. ( kampvalg med Steffen Nielsen) Revisor Bo Zacheriassen modtog genvalg.

Revisor repræsentant Simon Kracht.

 

 

Indkommende forslag .

Ændring i vedtægter vedr indmeldelse , restance samt gebyr

Blev vedtaget.

1) forslag fra John M Damkilde .

Forslag om Teknik træning,

Bestyrelsen vil arb med dette , der kommer kurser fremover.

2)

Forslag fra Boye Jacobsen.

Ny stor Terrasse i hullet bag huset.

Forslag blev vedtaget. Og Boye samt bestyrelsen arb videre.

3)

Forslag fra Thomas Bahnert .

Indkøb af cykelholdere til 4 stk cykler .

Forslag blev vedtaget.

4)

Forslag fra Steffen Nielsen.

Klub tøj.

Steffen har pt 5 sponsore ??? Mere senere ??

Bestyrelsen med Rony i spidsen har prøvet flere sæt tøj

Rony er tæt på en aftale med Vangard om tøj bestående af 4 dele.

Der er pt 2 sikre sponsore.

5)

Forslag fra Steffen Nielsen .

Medlemskab af DGI. Forslag vedtaget.

HFMK søger medlemskab i DGI.

 

DIV.

Sommerfest 16/6-2018.

Følgende melde sig til festudvalg .

Baldus, Bix, Boye , og Thomas Bahnert.

 

Der blev sat forslag om 2 rengørings dage i og udenfor klubhuset

Pr år , datoer følger.

 

deling af hold.

Bestyrelsen er stadig for en hvis opdeling så længer det er vinter.

 

 

Tak for god ro og generalforsamling .

Bestyrelsen.

 

HUSK X-TERRA I APRIL MD.

Hvis ingen vil hjælpe om søndagen bliver klubben nød til at springe fra

Det ville være temmelig ærgerligt .

7-8/4-2018.

15/01/18 – Bestyrelsesmøde.

Deltagere: John, Fedo, kaptajnen, Baldus, H2.
Afbud: Rony

Festudvalg:
Fremover vil festudvalg stå for planlægning af sommerfest og julefrokost. Herved vil der fremover kunne være variation i tema / mad / aktiviteter osv.  Festudvalg sammensættes ved Generalforsamling.

Datoer for sommerfest 2018 ligger nu fast: 16/6-18
(Altid tredje lørdag i juni)
Dato for julefrokost er 20/1-18
(Altid tredje lørdag i januar)

Vi strammer op på rettidig betaling af kontingent: 
Betales inden 15/1 indeværende år, herefter udsendes 1 rykker og ved fortsat manglende betaling er man herefter meldt ud af klubben, uden mulighed for at deltage i klubbens sociale aktiviteter, klubture osv.

14/02/18 – Generalforsamling:
Kommer umiddelbart her, efter generalforsamlingen.